مرکز تحقیقات ایمنی بیمار - صفحه اصلي

 

Patient Safety Research Center

 

Patient Safety Research Center, Clinical Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran