English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩

ارومیه/دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پیشرو در نهضت ایمنی بیمار | وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي

 

دکتر رحیم بقایی 

دانشیار پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه