English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٤ آذر ١٤٠٠

ارومیه/دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پیشرو در نهضت ایمنی بیمار | وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي

 

دکتر رحیم بقایی 

دانشیار پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
ایمیل: baghaei.r@umsu.ac.ir         تلفن تماس: 203 - 32754963