برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

1-فرهنگ ایمنی:

بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی در مراکز آموزشی-درمانی

بررسی موانع و تسهیل کننده های ارتقاء فرهنگ ایمنی

بررسی راهکارهای اجرایی آموزش ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار در اساتید و دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و کلان منطقه

بررسی وضعیت ایمنی بیمار در بخش های مختلف مراکز آموزشی  درمانی

طراحی و اجرای اپلیکیشن موبایل و تبلت برای اساتید، دستیاران، انترن ها و پرستاران در خصوص پیشگیری از تداخلات دارویی بیمارن بستری

 

2-خطای انسانی:

مدل سازی خطاهای پزشکی منجر به فوت در بیمارستان های مختلف

بررسی موانع موجود عدم گزارش خطاهای پزشکی

طراحی و اجرای مداخلات پیشگیری از بروز خطاهای پزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

بررسی امکان توسعه فن آوری های اطلاعاتی برای گزارش و ثبت خطاهای پزشکی

بررسی میزان کاهش خطاهای پزشکی با استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی

 

3-بررسی رویدادها:

شناسایی رویدادهای نامطلوب در حوزه ایمنی بیمار

بررسی و مدل سازی پیامد رویدادهای نامطلوب

بررسی ارتباط جو ایمنی بیمار با رویداد های نامطلوب در مراکز آموزشی  درمانی

بررسی موانع و تسهیل کننده های گزارش رویدادهای نامطلوب

 

4-آموزش ایمنی بیمار:

بررسی امکان بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی گروه های آموزشی در خصوص دانش مرتبط با ایمنی بیمار

نیاز سنجی برنامه های آموزشی ایمنی بیمار مورد نیاز دانشجویان بالینی

شناسایی فرصت ها، چالش ها و استراتژی های اجرای برنامه های آموزشی  پژوهشی مشترک در سطح بین المللی در خصوص توسعه دانش ایمنی بیمار

طراحی و استقرار مدل آموزشی با محوریت مدیریت ایمنی بیمار در نظام سلامت

تنظیمات قالب