برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

     مرکز تحقیقات ایمنی بیمار      

 

                      مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، پژوهشکده تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه ، ایران                              

Patient Safety Research Center, Clinical Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 

تنظیمات قالب