برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

    معاون پژوهشی مرکز: دکتر یاسرمرادی                                                                                                                                                              

    سمت:استادیار  پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

    پژوهشکده تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

    ایمیل: moradi.y@umsu.ac.ir

    شماره تماس: 32754963                                  

    آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی در مانگاه تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره) پژوهشکده تحقیقات بالینی 

    کد پستی: 5715781351

       

 

تنظیمات قالب