برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ماموریت:

 

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار " وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در راستای ارتقاء کیفیت و ایمنی در ارائه خدمات مراقبت سلامتی کارآمد و مؤثر از طریق طراحی ، اجرا ، پیشبرد و ترویج پژوهش و آموزش های مرتبط با ایمنی بیمار فعالیت خواهد کرد.

تنظیمات قالب