برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

دکتر رحیم بقایی

استاد دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:baghaei.r@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 203 - 32754963

دکتر حمیدرضا خلخالی

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل: khalkhali@umsu.ac.ir

تلفن تماس:32770698

دکتر محمدامین ولی زاد حسنلویی

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:valizadeh.mo@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698

دکتر آرام فیضی

دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:aramfeizi@yahoo.com

تلفن تماس: 202-32754963

 

 

دکتر علیرضا ماهوری

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:mahori.a@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698

 

 

 

دکتر حبیب الله پیرنژاد

دانشیار دانشکده پیراپزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:pirnejad.h@umsu.ac.ir

تلفن تماس:32752306 

 

دکتر مرتضی متذکر

دانشیار دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:motazaker@umsu.ac.ir

تلفن تماس:32770698

 

 

دکتر یاسر مرادی

استادیار دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:moradi.y@umsu.ac.ir

تلفن تماس:32754963

 

دکتر فاطمه حاجی زاده شرف آباد

استادیار پژوهشکده تحقیقات بالینی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:fm.hajizadeh@gmail.com

تلفن: 33469931

 

 

 

دکتر سجاد احمدپور

استادیار پژوهشکده تحقیقات بالینی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:sajjadahmadpour@yahoo.com

تلفن: 33469931

 

 

 

   

 

تنظیمات قالب