برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای موسس مرکز

 

دکتر رحیم بقایی

استاد پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

دکتر آرام فیضی

دانشیار پرستاری، گروه مدیریت، پرستاری روان، بهداشت جامعه و فن، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر حبیب اله پیرنژاد

دانشیار انفورماتیک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر علیرضا ماهوری

استاد بیهوشی قلب، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، بیمارستان امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر امین ولیزاده حسنلوئی

استاد بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، بیمارستان امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

دکتر حمیدرضا خلخالی

استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر مرتضی متذکر

دانشیار ویروس شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

تنظیمات قالب